กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ที่ http://trainging.prd.go.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์