ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์