สอศ.แจก 560 ทุนให้เด็กใต้เรียนสายอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผุด โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจก 560 ทุนหลักสูตรปวช.-ปวส. สำหรับเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและครอบครัวมีรายได้น้อยเข้าเรียนสายอาชีพ