ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคฯ