ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้โอวาท นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 340 คน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

1 6 7 8