ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดปฐมนิเทศ พนักงานการพัสดุ ในโอกาสที่มารายงานตัวและปฏิบัติงาน

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลและนางสาาวจันจิรา ชารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฐมนิเทศ นางสาวอมรรัตน์ อังคะรุด พนักงานการพัสดุ ในโอกาสที่มารายงานตัวและปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนกฏระเบียบ ข้อบังคับ และทักษะด้านต่างๆ โครงสร้างการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจ อันจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์