รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามนโยบายการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามแผนแม่บท 10 เสาหลักและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์