ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 จังหวัด จำนวน 28 ท่านร่วมกันกำหนดรายการของข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ในการคัดเลือก Best Practice ของนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและระดับภาค และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมองค์กร TEAM WINS ตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำพัฒนางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์