สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” วันที่ 19-22 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 19-22 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ( Phuket Model ) เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-PHUKET วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ทีมงานสภาการศึกษา นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีกิจกรรม Work Shop โดยมีผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้บรรยายชี้แจงกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตและรายวิชา (Learning Module) สำหรับการขับเคลื่อนสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งตามระดับการศึกษา เพื่อนำเสนอหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1.กลุ่มระดับปฐมวัย 2.กลุ่มระดับประถมศึกษา 3.กลุ่มระดับมัธยมศึกษา 4.กลุ่มสายอาชีพ  ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน