สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 จากการประชุมมีมติสำคัญ ๆ คือ
1. ให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 5 ด้าน
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม
3. คณะกรรมการในช่วงขับเคลื่อนในระยะแรกมีมติไม่รับเบี้ยเลี้ยง

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566