แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลดเล่มแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์