ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน ปสกช. นอกระบบ จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์