ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมในโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์