ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2668 7123 ต่อ 1330 , 1315 , 1313
ในวันและเวลาราชการ