ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายประจำปี 2563(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์