ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์