ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบ 63

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์