ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.obec.go.th

จิรวัฒน์  เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์