สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
2.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
4.วิทยาลัยเทคนิคพังงา
5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 
โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด
 
มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ ที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าเรียน
 
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ฯ
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์