การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์