ช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบข้อสงสัย งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มี 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ส่งอีเมลถึงภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ไปที่ otepc07@hotmail.com
2. ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง
3. โทรศัพท์ถึงภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ที่ 02 280 7972
4. โทรสารถึงภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ที่ 02 280 7970 และ 02 280 2844

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์