ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์