ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์