การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดภูเก็ต “Leave no one behind”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์