สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

#### ดำเนินการประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ####

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 516,500.00บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้
1. ประกาศ
2. TOR
2. เอกสารแนบ TOR

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์