ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธ เช้า ข่าว สพฐ.”

12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 9.00 น. ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธ เช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต ซึ่งมีวาระพิเศษ เป็นข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติดระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร มีที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ดำเนินรายการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์