ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) โดยส่งแบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แนบมานี้ มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้ดำเนินการรวบรวมและนำเสนอในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์