การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำหรับโรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 ให้ดำเนินการตามรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วย และจัดส่งเอกสารถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2561 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯดังกล่าว

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ http://bit.ly/2M2qGg7

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์