ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย

ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยที่มีผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรม/รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นเลิศของสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดโดยส่งผลงานและแบบเสนอผลงานฯ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สถานศึกษาที่ชนะการประกวดจะมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมอบให้

ดาวน์โหลดแบบส่งผลงานฯ และอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2JBfbuZ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์