การอบรมด้านการประเมินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20% ของโรงเรียนทั้งหมดเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกต่อไป

สำหรับโรงเรียนเอกชนในสังกัดโรงเรียนใดที่ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้บริหารเข้ารับการอบรม สามารถส่งรายชื่อผ่านทางไลน์กลุ่ม “รับส่งหนังสือเอกชน” ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะได้เตรียมการในส่วนของเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลาง

*** กำหนดการอบรมในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561
*** สามารถชำระค่าลงทะเบียนการอบรมได้ในวันอบรม คนละ 200 บาท

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์