ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กทม. โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จไปทรงเป็นประธาน

ในการนี้ ผู้ที่สนใจส่งประวัติเข้ารับการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ และให้ส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มกรอกประวัติสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.princessngarmchit.org/foundation/_tp_award2560.html

กำหนดจัดส่งเอกสารนี้ให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สถานที่ส่งใบสมัคร
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่อ 103 โทรสาร ต่อ 101 , 115

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์