ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์