ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดภูเก็ต

สมเพียร เทียนทอง/ข้อมูล
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์