ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์