ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัยและครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเอกชน (เปิดสอนระดับปฐมวัย)

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัยและครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแบบจัดเก็บข้อมูลที่กำหนด
และขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตรวบรวมเป็นข้อมูลของจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อไป

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดและจัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะได้รวบรวมและนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ในลำดับต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล  : https://goo.gl/gxHFQq

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์