การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อดูและอ่านรายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 0293/483 ลว. 31 มกราคม 2561

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัด (18 โรงเรียน)

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน โดยขอให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน จากบัญชีรายชื่อที่ได้แนบมาด้วยนี้ ผ่านทางระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน student.opec.go.th โดยระบุผลการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลเป็นรหัสดังนี้

1. รหัส 100 = พบ เรียนปกติ
2. รหัส 201 = ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว
3. รหัส 202 = ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา
4. รหัส 203 = ไม่พบ เนื่องจากย้าย/ออก
5. รหัส 204 = ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้
6. รหัส 205 = ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต
7. รหัส 206 = อื่น ๆ ระบุ

ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป และหากพบว่าการรายงานข้อมูลมิได้เป็นความจริงจะดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร 076 211 428-9 ต่อ 19
โทรสาร 076 211 428-9 ต่อ 11