ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมงานวันครูฯ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ
ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และได้พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดงานร่วมกัน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์