ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม(ด้านการศึกษา)

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม(ด้านการศึกษา) ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างสำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต กับ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพคนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “Supermind Project” ก้าวสู่สังคมต่งห่อ

พระอาจารย์อานนท์ อัมโรภิกขุ จากสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

คณะเจ้าหน้าที่จากสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์