ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายบุคลากรของสำนักงานฯ ได้แก่ นางสรุชา หุตะจูฑะ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by Our Hands and Hearts” ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่สะอาด และสร้างจิตสำนึกการรักความสะอาดให้แก่ประชาชนในจังหวัด โดยในวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ในพื้นที่ตำบลรัษฎา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวทักทายนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตช่วยกันเก็บขยะเพื่อความสะอาดของจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์