ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มช.

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์