ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

คณะกรรมการตลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

  1. ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th โดยเข้าไปเลือกที่หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” หรือ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  2. ตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หรือ http://www.admincourt.go.th โดยเลือกหัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” ตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0778 และ 0 2141 0779 โทรศัพท์สายด่วน “1355”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์