ศธจ.ภูเก็ต ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมและดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยในที่ประชุมได้ร่วมก้ันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 – 2565 และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะอนุกรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ

 


จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์