สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือ ศธ 0296/2986 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนอันส่งผลดีต่อการสร้างวินัยรักการอ่านให้กับคนไทยและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยังยืน

สำหรับโรงเรียนใดที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

http://academic.obec.go.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์