สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างตามสัญญาจ้าง รวมจำนวน 4 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ระหว่างวันที่ 22- 30 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิจัยสังคมศาสตร์ทางสถิติ ทางการบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์