โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 คน จำแนกเป็น ประเภท ผู้บริหาร 1 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2) ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์