หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนในสังกัด พ.ย. 60

  1. การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปี 60 ดาวน์โหลด
  2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนฯ ดาวน์โหลด
  3. กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดฯ ดาวน์โหลด
  4. ขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค
    ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.hrm-hrd.com/register.php คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ