ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

เบอร์ติดต่อภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076 211 428-9

กด 11 ส่งแฟกส์
กด 12 เลขานุการหน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด
กด 13 เลขานุการหน้าห้องรองศึกษาธิการจังหวัด
กด 14 กลุ่มอำนวยการ
กด 15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กด 16 กลุ่มนโยบายและแผน
กด 17 กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
กด 18 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กด 19 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์